Drobečková navigace

Úvod > Škola > ŠPP > Školní metodik prevence

Mgr. Kateřina Králová

 • školní metodik prevence

Kontakt

Konzultace

 • pro rodiče: čtvrtek 13:30 - 14:30 nebo po telefonické domluvě
 • pro žáky: denně v době velké přestávky 9,30-9,45

Náplň práce školního metodika prevence

 • Tvorba, realizace a vyhodnocování preventivního programu školy (PP).
 • Realizace aktivit školy zaměřených na prevenci: záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Koordinace spolupráce školy s ostatními institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Spolupráce na intervenci s odpovídajícím odborným pracovištěm v případě výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem a ochraně osobních údajů.
 • Vedení doložitelných záznamů o činnosti školního metodika prevence, o realizovaných opatřeních a programech, vedení dokumentace a evidence v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání těchto informací pro potřeby zpracování analýz a krajských plánů prevence.
 • Předávání informací o problematice specifické primární prevence a realizovaných programech pedagogickým pracovníkům školy a zákonným zástupcům žáků
 • Vedení databáze institucí, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů rizikového chování žáků, provádění orientačního šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům a zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.