Drobečková navigace

Úvod > Škola > ŠPP

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Upozornění

Prosíme zákonné zástupce, kteří hodlají navštívit z vlastní iniciativy se svým dítětem školské pedagogické zařízení, aby tento krok konzultovali nejdříve s třídní učitelkou, případně výchovnou poradkyní či speciální pedagožkou.

Mgr. Marcela Antonovičová

Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti školního poradenského pracoviště.

Od 4. 9. 2017 se rozšířil počet pracovníků ŠPP a v týmu začal pracovat školní speciální pedagog.

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Program pedagogického poradenství zpracovává a aktualizuje tým pracovníků školy:

Výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň, kariérová poradkyně

Školní metodik prevence

Školní speciální pedagog - vedoucí poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště naplňuje především tyto cíle:

  • Budování příznivého sociálního klimatu ve třídách a přispívání k integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
  • Vytváření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
  • Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a tvorba metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci.
  • Podpora žáků v rámci kariérového poradenství.
  • Podpora možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
  • Posílení průběžné a dlouhodobé péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování.
  • Prohloubení včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků třídních kolektivů.
  • Poskytnutí metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školního vzdělávacího programu.
  • Prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči.
  • Integrace poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejména pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště:

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření.

 

Program školního poradenského pracoviště

Preventivní program školy