Drobečková navigace

Úvod > Škola > ŠPP > Školní speciální pedagog

Mgr. Jitka Vaněrková

 • školní speciální pedagog, vedoucí ŠPP

Kontakt:

 • vanerkova@zslipuvka.cz
 • Kabinet I. st, 1. patro, č. 37
 • Konzultace: po 13:30 - 14:30, dále pak po telefonické domluvě

Činnosti školního speciálního pedagoga:
1. Depistážní činnost (prevence)

 • Vyhledává a identifikuje žáky s rizikem školní neúspěšnosti (náslechy ve třídách, konzultace s vyučujícími, konzultace se zákonnými zástupci)
 • Vyhledává žáky se SPV a žáky s rizikovým chováním
 • Spolupracuje s učitelkami MŠ Lipůvka, nabízí metodické vedení
 • Účastní se zápisů žáků do 1. tříd
 • Zachycuje rizikové skupiny a jednotlivce, identifikuje míru a příčinu vzdělávacích a výchovných problémů
 • Vede nebo organizuje stimulační programy (kroužky) pro rizikové žáky
 • Spolupracuje a metodicky vede zákonné zástupce těchto žáků, poskytuje podporu a osvětu v prevenci školní neúspěšnosti
 • Spolupracuje s vyučujícími a třídními učiteli na prevenci školní neúspěšnosti, dle potřeby poskytuje metodické vedení

2. Diagnostické a intervenční činnosti (zjišťování projevů a příčin potíží, cílená činnost)

 • Provádí speciálně pedagogické činnosti v rámci školy
 • Posuzuje intenzitu problému a doporučuje odborné vyšetření ve ŠPZ
 • Posuzuje výchovné a vzdělávací potřeby žáka
 • Realizuje případně koordinuje intervenční činnosti pro konkrétní žáky
 • Participuje na vzdělávací činnosti žáků s SVP (podpůrná opatření, reedukační činnosti, kompenzační činnosti, stimulační činnosti)
 • Metodicky vede vyučující a třídní učitele při tvorbě PLPP, IVP
 • Průběžně s pedagogy, asistenty pedagogů a zákonnými zástupci vyhodnocuje podpůrná opatření pro žáky s SVP
 • Komunikuje a metodicky vede zákonné zástupce žáků se SVP

3. Metodické a koordinační činnosti (podpora a vedení)

 • Participuje na plnění doporučení ze zpráv ŠPZ
 • Konzultuje s pedagogy přípravu a průběžnou úpravu podmínek pro integraci žáků
 • Poskytuje metodickou a didaktickou podporu, pomoc a informace v otázkách speciálních vzdělávacích potřeb žáků a pomáhá při jejich aplikaci (výuka, hodnocení žáků, podpůrná opatření, pomůcky, PLPP,IVP…)
 • Koordinuje intervenční a reedukační činnosti na škole
 • Koordinuje činnost a poskytuje metodickou a didaktickou pomoc asistentům pedagoga
 • Řeší a navrhuje vztahy a spolupráci - vyučující x asistent pedagoga x žák
 • Poskytuje metodickou a didaktickou pomoc zákonným zástupcům žáka
 • Dle potřeby podává podrobné informace zákonným zástupcům o průběhu podpůrných opatření ve spolupráci s třídními učiteli
 • Řeší případná nedorozumění – pedagog, asistent, zákonný zástupce, žák