Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zápis do první třídy

 

Zápis do první třídy na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovoluji si Vás informovat o organizaci zápisu dětí do první třídy, který se bude konat 3. 4. 2023 od 14 do 17 hodin v budově základní školy. Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí s odkladem povinné školní docházky.  Plnění povinné školní docházky je stanoveno ustanoveními § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Vyučovacím jazykem v naší škole je jazyk český.

Od 21. 3. 2023 do 31. 3. 2023 bude zveřejněna na webu školy tabulka, do které si budou moci rodiče zapsat přesný termín zápisu. 

Zápis se skládá ze dvou částí:

 1. Administrativní (povinná) – rodiče odevzdají příslušnou dokumentaci ředitelce školy a obdrží registrační číslo.
 2. Motivační (nepovinná) – rodiče se svým dítětem navštíví paní učitelku, která si s budoucím žáčkem popovídá (maximálně 15 minut).

Ad1)

Rodiče vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek. Žádost o odklad musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (vyjádření odborníků je nutné doložit do 26. května 2023). Samotnou žádost o odklad však musíte doručit 3. dubna 2023. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitelka školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. V případě žádosti o předčasné přijetí (děti narozené 1. 9. 2017 - 30. 6. 2018) musí být k žádosti doloženo doporučení příslušného školského poradenského zařízení a pokud se dítě narodilo po 31. 12. 2017 navíc doporučení odborného lékaře (jejich vyjádření je nutné doložit do 26. května 2023). Samotnou žádost o předčasné přijetí však musíte doručit 3. dubna 2023V případě, že podáváte žádost o odklad či o předčasné přijetí, nevyplňujete jiné tiskopisy.

 Prosím rodiče, aby přinesli příslušné vyplněné tiskopisy spolu s kopií rodného listu dítěte  v den zápisu, t. j. 3. 4. 2023,  do ředitelny školy.

 

Ad 2)

Žák by měl umět:

 • Motorika - správné držení psacího nástroje, grafomotorické prvky - kresba postavy
 • Zrakové vnímání - barvy, odlišnosti, rozdíly v obrázcích, pohyb očí po řádku
 • Vnímání prostoru - pravolevá orientace, nahoře, dole, uprostřed
 • Vnímání času  - roční období, den, noc, části dne, řazení obrázků podle časové posloupnosti
 • Řeč - výslovnost hlásek, vyjadřovací schopnosti
 • Sluchové vnímání - vnímání rytmu, rýmy, hláskování slov, slabikování
 • Matematické představy - porovnávání, řazení, množství, geometrické tvary, číselná řada do deseti

  Tiskopisy:

Zápisní lístek 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání

 

Kritéria pro přijetí 

Ředitelka Základní školy Lipůvka stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky.

Maximální počet žáků přijímaných do první třídy základní školy ve školním roce 2023/2024 stanovila ředitelka školy na 28. 

 1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy Lipůvka, příspěvková organizace.

Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu naší školy, tzn. v obci Lipůvka, mají při přijímání dětí do školy přednost před ostatními uchazeči. 

 1. Děti, které mají místo trvalého pobytu mimo náš školský obvod, ale mají v naší škole staršího sourozence.
 2. Děti s místem trvalého pobytu mimo náš školský obvod a bez staršího sourozence v naší škole.

 Stanovení pořadí:

  Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 3. 

Poznámky:  

 • V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti podle 2. kritéria (nemají trvalý pobyt v Lipůvce, ale mají ve škole starší sourozence), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují.
 • V případě, že budou přijaty všechny děti podle 1. a 2. kritéria a stanovená kapacita nebude naplněna, přikročí se k losování dětí podle 3. kritéria
 • Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. Losování proběhne nejpozději 21. 4. 2023 a bude z něho pořízen videozáznam.                                 

 

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí i dětí s odkladem nebo předčasným přijetím na dveřích hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 2. 5. 2023. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou. Pokud bude nutné doplnit zákonem předepsanou dokumentaci (vyjádření odborníků v případě odkladu či předčasného nástupu), prodlužuje se termín vydání rozhodnutí na 30. 5. 2023.  V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte v den zápisu. 

www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

V případě dotazů pište reditelka@zslipuvka.cz nebo volejte na  +420 607 714 118